Statut soutěže

Soutěž o dvojbalení

Soutěž o dvojbalení

Statut soutěže "Soutěž o dvojbalení balzámů HillVital"

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)

Obchodní jméno: HillVital s.r.o.

Adresa: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

IČ: 50 739 972

DIČ: 2120464874

Zapsaný v rejstříku: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov, Oddíl: Sro, 34246/P

Termín konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 07.04.2024 00:00 h. do 02.05.2024 23:59 h.

V tomto termínu budou soutěžící zařazeni do soutěže.

Osoby oprávněné účastnit se soutěže

Zúčastnit se soutěže může pouze osoba starší 18 let (fyzická osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce), která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

Podmínky účasti v soutěži

Pro zapojení do soutěže se vyžaduje, aby soutěžící po dobu trvání soutěže učinil objednávku s minimální hodnotou 750 Kč a zadal v objednávkovém kroku košíku soutěžný kód “SOUTEZ” do políčka poznámky v posledním kroku objednávky. Taková objednávka bude v uvedeném termínu konání soutěže zařazena do slosování. Soutěžící, který během trvání soutěže zrealizuje více objednávek, které splní uvedené podmínky, bude do soutěže zařazen v počtu odpovídajícímu počtu jeho objednávek.

Výhry

1x Dvojbalení balzámů HillVital dle vlastního výběru

1x Dvojbalení balzámů HillVital dle vlastního výběru

Určení vítěze a seznámení o výhře

Po uplynutí termínu soutěže 02.05.2024 budou vylosováni dva vítězové z soutěžících, prostřednictvím souboru EXCEL určeným pro losování soutěžících. Do losování budou zařazeni jen ti, kteří objednávku řádně převzali a uhradili do 02.05. 2024. Vítězové budou také přímo kontaktováni Organizátorem na jimi uvedených kontaktech, emailem nebo telefonicky. V případě, že vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů ode dne slosování a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok.

Způsob předání výhry

Výhra bude zaslána výhercům prostřednictvím jedné z partnerských přepravních společností, přičemž poplatek za dopravu bude uhrazen Organizátorem.

Ochrana osobních údajů

Organizátor jako provozovatel v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a současně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, které získal při prodeji zboží, na základě jeho oprávněného zájmu, přičemž důvodně očekává, že v případě výhry bude kupující akceptovat výhru. Organizátor pro účely soutěže zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a v případě Výhry současně i v rozsahu korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu trvání Soutěže, a to za účelem provozování Soutěže (např. realizace Soutěže, předání a převzetí výhry).

Organizátor jako provozovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše uvedené účely.

Poučení

Soutěžící má právo na informace, opis a opravu osobních údajů. Dotyčná osoba může provozovatele v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů kdykoli kontaktovat, a to na emailové adrese info@hillvitalshop.cz

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž práva dotčené osoby jsou upravena zejména v druhé hlavě zákona o ochraně osobních údajů; Např. právo na základě písemné žádosti požadovat např. v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje o dotčené osobě zpracovávány, opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a pod.

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je Soutěžící povinen o jejich změně neprodleně informovat Organizátora.

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitky budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání soutěže.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoli pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.