Reklamační podmínky

 • Reklamovat je možné jen zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 • V případě,  pokud vlastnické právo ještě nepřešlo od prodávajícího na kupujícího, kupující si v smyslu platné legislativy může reklamaci vybavit až po úplné úhradě v smyslu § 151 Občanského zákoníka.
 • Pokud je kupující spotřebitel - fyzická osoba, na nabízené zboží se poskytuje záruka v rozsahu 24 měsíců, pokud není při zboží uvedené jinak a postupuje se v smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníka.
 • Pokud kupující není spotřebitel,  postupuje se v smyslu ustanovení Obchodního zákoníka.
 • Záruční doba začíná plynout dnem doručení  zboží kupujícímu.
 • Kupující je povinný reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nasledovným užíváním:
 • došlo k mechanickému poškození způsobené kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným jak byl uvedený v návodě na používání,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými vlastnostmi přirozenému prostředí zboží,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostními předpisy, nebo jiným porušením záručních podmínek.
 • Z odpovědnosti za vady jsou taktéž vyňaté vady, které vznikli při živelné pohromě.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku teda nemožno pokládat za vadu a nedá se reklamovat.
 • Reklamované zboží je potřebné zaslat na naši adresu (bez dobírky), nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je potřebné vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. K zboží je potřebné připojit kopii dokladu o koupi zboží (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je potřebné zaslat výhradně písemně (poštou), nebo osobně (ne formou e-mailu).

Reklamační formulář

 • Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Potvrzení o vybavení reklamace bude zaslané písemně.
 • Prodávající je povinný vybavit reklamaci do 30ti dní od dne jejího uplatnění. Vybavení reklamace však nesmí být delší jak 30 dní od dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vybavení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácená plná suma za zboží, nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 • Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 • při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží, nebo závažnost chyby,
 • při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (včetně peněz)
 • reklamace se považuje za vybavenou pokud se skončí reklamační konaní odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou, nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění,  nebo její  odůvodněné zamítnutí.
 • Nepoškozené zboží je  potřebné zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 • Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předcházejícího upozornění kupujícího.

Postup:

 • Po vyplnění formuláře, poškozené zboží je nutné zaslat na naši adresu uvedenou v kontaktech této webové stránky. Zboží zaslané na dobírku nebude přebrané.
 • Po prozkoumání vadného kusu zboží přistoupíme k řešení reklamace podle platné legislativy.

 

VYPLNIT REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

Alternativní řešení spotřebitelských sporů (ARS)

 

Dnem 1. února 2016 nabyl účinnost zákon č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Cílem tohoto zákonu je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formálně a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady.  

Kdo řeší spotřebitelské spory?

Síť subjektů zapsaných v seznamu, na které se v případě problému s prodávajícím mohou spotřebitelé obrátit v případě, že mají problém se zakoupeným výrobkem nebo službou. Subjekty řeší spor mimosoudně, proces je méně formální, přičemž však musí dodržet postup upravený v zákoně.

Postup

Pokud spotřebitel není spokojený s tím jak mu prodávající vybavil reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, může se obrátit na prodávajícího a žádat o nápravu. Pokud na tuto žádost prodávající do 30 dní od dne odeslání neodpoví, nebo na ni odpoví zamítavě, spotřebitel se může s návrhem na zahájení ARS obrátit na příslušný subjekt.

Subjekt po přijetí podnětu prozkoumá jeho oprávněnost a rozhodne o zahájení ARS. Na základě důvodů, které má stanovené v pravidlech může subjekt podnět odmítnout, o čemž je povinný informovat spotřebitele.

Po zahájení ARS subjekt kontaktuje prodávajícího i kupujícího se snahou spor vyřešit. Spor by se měl vyřešit do 90 dní, při složitějších sporech se může tato lhůta  prodloužit.

Ukončení ARS

Cílem ARS je najít kompromisní řešení pro strany sporu a uzavření dohody.

Pokud se však strany nedohodnou a je prokazatelné porušení práv spotřebitele, vypracuje subjekt stanovisko, kde budou objasněné jeho práva a toto stanovisko může sloužit jako návrh pro soudní konání.