Soutěžní týden v HillVital

sutaz-cz

STATUT SOUTĚŽE “Soutěžní týden s HillVital”

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při provádění činností potřebných k jejímu provádění a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
  Obchodní jméno: HillVital s.r.o.
  Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
  IČO: 50 739 972
  DIČ: 2120464874
  Zapsaný v rejstříku: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov, Oddíl: Sro, Vložka č. 34246/P
 2. Termín konání soutěže
  Soutěž se uskuteční v období od 20.02.2022 08:00 h. do 27.02.2022 08:00. V tomto termínu budou soutěžící zařazeni do soutěže.
 3. Osoby oprávněné účastnit se soutěže
  Zúčastnit se soutěže může pouze osoba starší 18 let (fyzická osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce), která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
 1. Podmínky účasti v soutěži
  Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby soutěžící po dobu trvání soutěže nakoupil zboží od společnosti HillVital s.r.o. v minimální hodnotě 750, - Kč (slovy sedmsetpadesát korun českých).
  Soutěžící, který během trvání soutěže uskuteční více nákupů, bude do soutěže zařazen v počtu odpovídajícímu počtu jeho nákupů.
 2. Výhra
  Výhrami v soutěži jsou tři (3) výherní ceny- dárkové poukazy:
  1. cena: dárkový poukaz v hodnotě 2500,- Kč,
  2. cena: dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč, 
  3. cena: dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč. 

  Každý soutěžící je oprávněn vyhrát pouze jednu (1) výhru, a to i v případě jeho vícenásobného zařazení do soutěže.

  Výherce může výhru použít pouze na jeden nákup jakýchkoli produktů nabízených společností HillVital s.r.o., a to v minimálně v hodnotě vyhraného dárkového poukazu, přičemž v případě, že je hodnota nákupu vyšší než je hodnota dárkové poukázky, bude hodnota dárkové poukázky odečtena z celkové částky nákupu. Poukázka je přenosná. Platnost výherních dárkových poukazů je do 30.04.2022.
 3. Určení vítěze a seznámení o výhře
  Po uplynutí termínu soutěže, v pondělí 28.02.2022 v 08:00, budou vítězové vylosováni mezi soutěžícími, v pořadí 3. cena, 2. cena, 1. cena, prostřednictvím souboru EXCEL určeným k losování soutěžících.
  Záznam z losování soutěže bude zveřejněn na facebookovém profilu @HillVitalprirodniprodukty v pondělí 28.02.2022 nejpozději do 15:00. Vítězové budou také přímo kontaktováni Organizátorem na jimi uvedených kontaktech, emailem nebo telefonicky. V případě, že vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů ode dne slosování a neprojeví zájem si výhru převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.
 4. Způsob předání výhry
  Výhra bude zaslána výhercům emailem nebo textovou resp. multimediální zprávou.
 5. Ochrana osobních údajů

Organizátor jako provozovatel v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a současně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, které získal při prodeji zboží, na základě jeho oprávněného zájmu, přičemž důvodně očekává, že v případě výhry bude kupující akceptovat výhru-dárkový poukaz sloužící k nákupu produktů, které již v minulosti soutěžící nakoupil. Organizátor pro účely soutěže zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a v případě Výhry současně i v rozsahu korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu trvání Soutěže, a to za účelem provozování Soutěže (např. realizace Soutěže, předání a převzetí výhry).

Organizátor jako provozovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše uvedené účely.

Poučení:

Soutěžící má právo na informace, opis a opravu osobních údajů. Dotčená osoba může provozovatele v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli kontaktovat, a to na emailové adrese info@hillvitalshop.cz

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž práva dotčené osoby jsou upravena zejména v druhé hlavě zákona o ochraně osobních údajů; Např. právo na základě písemné žádosti požadovat např. v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou, nebo nejsou osobní údaje o dotyčné osobě zpracovávány, opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a pod.

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je Soutěžící povinen o jejich změně neprodleně informovat Organizátora.

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitky budou tyto osobní údaje zlikvidovány.
Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání soutěže.

 1. Závěrečná ustanovení
  V případě jakýchkoli pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.