Odměna za věrnost

Definice pojmů

Pro účely těchto podmínek platí pojmosloví a údaje v rozsahu identifikačních údajů prodejce, definice pojmu "Spotřebitel" tak, jak jsou stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách eshopu nacházejícího se na internetové adrese www.hillvitalshop.cz

Pojem spotřebitel je specificky definován zákonem 634/1992 Sb o ochraně Spotřebitele 

Spotřebitelem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům ve smyslu § 15 odst. 2 zákona 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku

Pojem "zákazník", v rozsahu těchto obchodních podmínek je totožný s pojmem "spotřebitel".

Provozovatel programu je: 

BizPartner Group CZ s.r.o.

IČO:  07618875
DIČ: CZ07618875
Sídlo: Výstavní 1928/9 701 00 Moravská Ostrava- Ostrava 2

Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Provozní 5491/1

722 00 Ostrava – Třebovice

tel. č. +420 554 818 211 fax. č. +420 296 366 236

www.coi.cz

dále jen "prodejce" nebo "provozovatel".

 

Podmínky a pravidla pro účast

 • Každému spotřebiteli bude na požádání přidělen unikátní kód. Tento kód může poskytnout komukoliv dle svého uvážení, jež splňuje podmínky, dané právním řádem České republiky, tedy je způsobilý samostatně provést transakci. 
 • Spotřebiteli, který kód poskytl se za každé jeho použití novým spotřebitelem ihned po expedování objednávky, při níž byl jeho doporučující kód použitý přičítají tzv. doporučující body v počtu 2 body za jednoho nového zákazníka, který tento kód použil.

Bodový stav, jeho kontrola a využití

 • Spotřebitel se může kdykoliv informovat na telefonním čísle +420702820995 o stavu jeho bodového konta. 
 • V případě, že bodový stav na kontě spotřebitele dosáhne jakýkoliv počet bodů, má spotřebitel nárok na slevu z následujícího nákupu ve výši uvedené níže v těchto obchodních podmínkách. 
 • Každý spotřebitel má při jednom nákupu nárok pouze na jednu slevu, kterou není možné kumulovat, ani jinak spojovat.
 • Spotřebitel nesmí použít jemu přidělený doporučující kód při vlastním nákupu, protože mu na takto použitý kód nebude poskytnuta sleva ani přičteny doporučující body.
 • S pomocí bodů můžete zaplatit až do výše 100% z ceny objednávky.
 • Případné námitky si spotřebitel může uplatnit u prodejce na výše uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese info@hillvitalshop.cz. Při uplatnění námitky je třeba zadat číslo objednávky a fotografii faktury, kterou obdržel.
 • Tyto výhody se nevztahují na zaměstnance prodejce a jejich rodinných příslušníků. Ti si je nemohou nárokovat žádným způsobem, ani soudní cestou.

Každý Spotřebitel může použít kód získaný doporučením na libovolný počet nákupů.

Bodová hodnota

 • Přepočet ceny nákupu na body se provádí podle následujícího klíče:

1 Bod = 25 Kč. Spotřebiteli se za každé použití jeho doporučujícího kódu přičítají do bodového konta 2 body. Jakmile stav bodového konta spotřebitele dosáhne 1 bod a více, má spotřebitel nárok na slevu 25 Kč za každý 1 bod, který má ve svém bodovém stavu nakumulovaný.

Práva prodejce

 • Prodejce si vyhrazuje právo omezit uplatňování slev tak, že si spotřebitel nemůže uplatnit slevu získanou za doporučující body na produkt, na který je již uplatněna jiná sleva nebo na vybrané produkty, přičemž je povinen na to spotřebitele zřetelně upozornit tak, aby spotřebitel měl možnost rozhodnout se , zda produkt navzdory tomuto faktu koupí nebo ne.
 • Prodejce si vyhrazuje právo při odstoupení od kupní smlouvy, jejíž součástí bylo uplatnění slevy za doporučující body, tyto body nepřipsat spotřebiteli zpět do jeho bodového konta
 • Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek kdykoliv. 

Práva spotřebitele

 • Spotřebitel má všechna práva vyplývající mu z právního řádu České republiky, tak ze všeobecných obchodních podmínek prodejce.
 • Spotřebitel má právo svobodně a podle svého uvážení nakládat se svým bodovým kontem a kdykoli se rozhodnout, jak velkou slevu na jaký produkt použije. Tím není dotčeno právo prodejce produkt ze slevy vyjmout ani zásada nekumulace slev na 1 produkt.
 • Spotřebitel má právo být informován o změně těchto obchodních podmínek.
 • Prodejce je povinen tuto povinnost splnit tak, že jakoukoli změnu těchto obchodních podmínek neprodleně zveřejní na svých webových stránkách a zřetelně ji vyznačí, aby měl spotřebitel možnost se s jejím textem seznámit.
 • Prodejce je povinen v případě změny ji zveřejnit minimálně 48 hodin před její účinností a zachovat její zřetelné vyznačení po dobu 96 hodin od vyhlášení.
 • Spotřebitel má právo být o závažných změnách obchodních podmínek informován formou e-mailu neprodleně.

Platnost a propadnutí bodů

 • Platnost doporučujících bodů je 1 rok ode dne jejich získání. Body, které spotřebitel v tomto období neuplatní, propadnou ve prospěch prodejce.

Způsob uplatnění slevy za doporučující body

 • Spotřebitel si uplatní slevu za doporučující body tak, že při emailové nebo telefonické objednávce uvede počet bodů, které si chce uplatnit. O uplatnění bodů bude informován emailem současně s potvrzením objednávky, případné nesrovnalosti budou řešeny v souladu s předešlým textem.

Odstoupení od účasti v programu

 • Spotřebitel má právo kdykoliv svoji účast ve věrnostním programu ukončit. Může tak učinit písemně elektronickou formou na emailovou adresu prodejce.
 • Takové ukončení účasti na programu má za následek okamžité propadnutí všech bodů, které zákazník v době tohoto prohlášení měl nakumulované na svém bodovém kontě ve prospěch prodejce.
 • Spotřebitel, který ukončil svou účast v programu se do něj nemůže zapojit znovu.
 • Spotřebitel má právo kdykoliv jednostranným prohlášením odmítnout kteroukoliv formu zpracování jeho osobních údajů berouce v úvahu, že tímto není dotčena žádná jiná forma jejich zpracování, které nastalo před momentem zrušení souhlasu, jakož i skutečnost, že takové odmítnutí souhlasu může mít za následek nemožnost uplatnění výhod plynoucích mu s programu.
 • Prodejce si vyhrazuje právo přerušit, změnit nebo nahradit věrnostní program v případě oznámení jeden měsíc předem, nebo v případě změny legislativy i bez dodržení této lhůty.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Provozovatel eshopu BizPartner Group CZ s.r.o.,Výstavní 1928/9, 701 00 Moravská Ostrava, IČO: 07618875 prohlašuje, že Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle ustanovení zákona 18/2018 z.z, ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen jako "GDPR"). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Ochrana osobních údajů

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaši kontrolu nad Vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace, za účelem přiřazení Vaší osoby k Vašemu specifickému bodovému kontu a následně uplatnění Vašich způsobilých výhod vyplývajících z účasti v programu. Bez uvedení povinných údajů nebude možné zajistit spárování a uplatnění výhod uvedených výše po technické stránce. Dobrovolně nám poskytnete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o souhlas, např. při registraci, souhlasu se zasíláním marketingových informací, recenzí a další dle uvedeného rozsahu.,

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace).
 • Zpracovat Vaše objednávky, doručení zboží, vrácení zboží, reklamace.
 • Přiřadit Vaši osobu ke konkrétnímu doporučujícímu kódu a následně k bodovému kontu.
 • Přiřadit doporučující body do Vašeho bodového konta a technické zpracování uplatnění nárokované slevy.
 • Odpovídat na Vaše dotazy emailem nebo telefonicky.
 • Zasílat Vám marketingové informace (newsletter)
 • Zkontrolovat Váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování.
 • Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou právními předpisy.
 • Osobní údaje budou smazány v souladu s platnou legislativou, pokud nebudete souhlasit s prodloužením doby zpracování.

Informace, které s námi sdílíte

Abychom vám poskytli co nejlepší služby a relevantní obsah ,, shromažďujeme informace o tom, jak je naše webová stránka využívána. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány. V případě, že s námi nechcete sdílet tyto informace, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit cookies. Přečtěte si více v Zásadách souborů cookies.

Udělený souhlas se zasíláním marketingových informací můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz "Odhlásit Newsletter" v zaslaném e-maily nebo nás můžete kontaktovat na kontaktech uvedených v e - shopu (část Kontakt).

Newsletter - marketingový email

Údaje poskytnuté v procesu objednávky zboží, hlavně emailová adresa, mohou být použity k zasílání newsletterů týkajících se a informujících o výhodných nabídkách na objednané a zakoupené zboží. V smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR, má spotřebitel právo takový souhlas kdykoliv odvolat a to pomocí linku, který bude přiložen k této zprávě. Odvolání souhlasu neukládá spotřebitelovi žádné další náklady a výdaje.

Poskytovatelé služeb

Abychom byli schopni poskytovat Vám kvalitní služby, nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny poštovním společnostem, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů a služeb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani neměníme se třetími stranami za účelem obchodování.

Vaše práva

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné oprávněné důvody. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezené zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

Zabezpečení

Zabezpečovací služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před počítačovými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby.

Zásady používání souborů cookie

V souladu s § 88 a násl. Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a soustředit vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odeslané při návštěvě webových stránek a uložené do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies,  které používáme, nepoškozují váš počítač.

Typy cookies, které používáme:

Základní - tyto soubory cookie tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jako například zabezpečené oblasti nebo online platby, zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a jiné. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moct zaručit bezchybný chod stránek.

Provozní - shromažďujeme statistické informace o tom jak používáte naše webové stránky. Jde o informace, které nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy a jiné. Taktéž slouží na analýzu a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

Soubory cookie třetích stran - během používání našich webových stránek,  mohou být vytvořené soubory cookies, které nepodléhají kontrole společnosti BizPartner Group CZ s.r.o. Jde například o případ, pokud prohlížená webová stránka používá nástroj na analýzu, nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společnosti Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od služeb třetích stran. Společnost BizPartner Group CZ s.r.o. nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Používání cookies

Používáním webové stránky provozující společností BizPartner Group CZ s.r.o.,  vyjadřujete souhlas s použitím cookies,  v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči máte povolené přijímání souborů cookies, nevykonáte změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. BizPartner Group CZ s.r.o. nepoužívá údaje získané používáním cookies na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jak můžete nastavení cookies změnit

Většina internetových prohlížečů je původně nastavená na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies, nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě „ pomoc“ každého prohlížeče. Pokud používáte jiné zařízení na přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení na webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.